You Who Wronged — Czeslaw Milosz

R

You Who Wronged
Czeslaw Milosz
Translated by Richard Lourie

You who wronged a simple man
Bursting into laughter at the crime
And kept a pack of fools around you
To mix good and evil, to blur the line,

Though everyone bowed down before you,
Saying virtue and wisdom lit your way,
Striking gold meddals in your honour,
Glad to have survived another day,

Do not feel safe.
The poet remembers.
You can kill one, but another is born.
The words are written down, the deed, the date.

And you’d have done better with a winter dawn,
A rope, and a branch bowed beneath your weight.

Source: https://www.poetryfoundation.org/poems/49482/you-who-wronged

Ngươi Kẻ Ngược Ðãi
Czeslaw Milosz
Võ Tấn Phát dịch

Ngươi kẻ ngược đãi một người bình thường
Rồi cười phá lên trước tội ác đó
Và vây quanh ngươi bằng những thằng ngốc
Ðể trộn lẫn lành và dữ, để xoá nhòa lằn ranh,

Dù mọi người cúi rạp xuống trước mặt ngươi,
Tung hô rằng đạo đức và thông thái soi sáng con đường ngươi đi,
Gắn những huân chương vàng vinh danh ngươi,
Vui mừng rằng ngươi còn sống thêm một ngày nữa,

Ðừng cảm thấy an toàn. Nhà thơ sẽ ghi nhớ.
Ngươi có thể giết một người, nhưng người khác sẽ ra đời.
Lời sẽ được viết xuống, làm gì, ngày nào.

Và ngươi sẽ làm gì hơn khi mùa đông đến,
Một sợi dây, và một cành cây cúi rạp bên dưới sức nặng của ngươi.


Bản dịch bài thơ này là phần chú thích bản dịch một tiểu luận, đăng trên talawas năm 2002.

http://www.talawas.org/talaDB/suche.php?res=895&rb=0101

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s