We are Hongkongers

BC88FE1A-01D2-4150-8753-63013628EEC0

Crude Insistent Passion
Tammy Ho Lai-Ming

At which point we are beaten
we stand up again
against the brickbats

of unvarnished tyranny.
At which point we despair
we remember

the conception of hope
and the daily chanting
of our identity.

Every Hong Konger
who has a conscience
is my rising sun. Our fight

is organic, like the heart
that beats
into a dignified introduction.

We are human; we bleed,
shake in anger, and love,
not yellow objects lost,

kick around,
by Asia’s finest. The future
is embedded in the past,

which beckon now.
We are unafraid
of blanks,

which we will fill in
with diligent
anticipation.

Source: Ly Doi’s Facebook

(Original poem and translation are posted with author’s permission.)

C0672BB0-8420-4B7D-B286-C7F12DBE89E4
By a Vietnamese graphic designer

 

Tình nguyên sơ thao thiết
Hà Lệ Minh
Võ Tấn Phát dịch

Khi bị đánh ngã
Ta lại đứng lên
Đối diện với gạch đá

của bạo ngược trụi trần.
Khi lòng tuyệt vọng
ta nhớ

mầm hy vọng
và lời tụng mỗi ngày
căn cước của ta.

Mỗi người Hong Kong
có lương tri
là mặt trời đang mọc của lòng tôi. Cuộc chiến của ta

tự nhiên, như con tim
gõ nhịp
thành lời phẩm giá.

Ta là người; ta chảy máu,
run người khi giận, và yêu thương,
không phải thứ da vàng vô tăm tích,

cứ bị đá lăn lóc
bởi những kẻ đặc tuyển Á Đông. Tương lai
gắn liền với quá khứ,

mà quá khứ là đây.
Ta không hề sợ
những khoảng trống,

ta sẽ điền vào
bằng dự phóng
bền gan.

The Suiseki Art of Mas Nakajima

EBFBB08F-89A4-4A6E-896B-9A4F86B09B2F
From Mas and Janet’s suiseki collection


The Suiseki Art of Mas Nakajima

Mas Nakajima and Janet Roth

My sculpture combines natural stone and wood to create harmony by integrating the life of wood with the simplicity and purity of natural stone. I begin by finding stones in riverbeds and mountains in California, and keep the stones until I am ready to integrate them with the chosen wood. The process of unifying these two materials, by specific selection and by accidental match, results in unexpected and endless possibilities.

Working with wood and stone is very familiar to me, having been born and raised in a traditional Japanese-style wooden house, in a small town near the Japan Alps, surrounded by mountains, rivers, and forests. Twenty-five years of building and designing houses in the Bay Area developed my aesthetic sensibility and my understanding of the relationship between an object and the surrounding space.

The use of natural rocks in my art originates from suiseki, a Japanese form of stone appreciation that has over a thousand years of history. We invite you to join us here to study and discuss suiseki art, both traditional Japanese suiseki and new forms of natural stone art.

Source: https://suisekiart.com/suiseki-art/

—————

39133318-7826-440E-9EFC-C6A545899044
From Mas and Janet’s suiseki collection


Nghệ thuật Thủy thạch của Mas Nakajima

Mas Nakajima và Janet Roth
Võ Tấn Phát dịch

Tác phẩm điêu khắc của tôi kết hợp đá tự nhiên và gỗ nhằm tạo ra sự hài hoà bằng cách kết hợp sự sống động của gỗ với sự đơn giản và thuần khiết của đá. Tôi bắt đầu bằng việc đi tìm đá dưới lòng sông hay trên núi ở California, và để những hòn đá đó riêng ra đến khi tôi sẵn sàng hợp nhất chúng với loại gỗ được chọn. Quá trình hợp nhất hai loại vật liệu này, bằng sự lựa chọn đặc biệt cũng như tác hợp ngẫu nhiên, đưa đến những khả năng bất ngờ và vô tận.

Làm việc với gỗ và đá là chuyện quen thuộc với tôi, vì tôi sinh ra và lớn lên trong một ngôi nhà gỗ truyền thống của Nhật, trong một ngôi làng nhỏ gần rặng núi Alps Nhật Bản, vây quanh là núi, sông, và rừng rậm. Hai mươi lăm năm xây dựng và thiết kế nhà ở vùng Vịnh San Francisco này đã giúp phát triển cảm năng mỹ học của tôi và sự am hiểu mối quan hệ giữa một vật và không gian xung quanh.

Việc dùng đá tự nhiên trong nghệ thuật của tôi bắt nguồn từ thủy thạch, một hình thức thưởng ngoạn đá của Nhật với cả ngàn năm lịch sử. Mời các bằng hữu hãy cùng chúng tôi đến đây học hỏi và thảo luận về nghệ thuật thủy thạch, gồm cả thủy thạch truyền thống Nhật Bản và những hình thức mới về nghệ thuật đá tự nhiên.

—————

Janet and Mas’s blog: https://suisekiart.com

On Yosemite and this suiseki: https://suisekiart.com/2016/06/18/yosemite-falls/

Some of Mas’s amazing art works: https://jtroth.smugmug.com/Art/Suiseki-Art/Mas-Nakajima-Suiseki-Art/

Interview with Janet and Mas: http://m.dailygood.org/story/1796/suiseki-the-japanese-art-of-stone-appreciation-richard-whittaker/

A tribute to Mas: https://bonsaitonight.com/2018/09/18/the-suiseki-art-of-mas-nakajima/

Bookstore

7B831921-25F1-49B3-BE80-B4DD52750644
Forest Books, Japantown, San Francisco

Bookstore
Jane Smiley

Leaving any bookstore is hard, especially on a day in August, when the street outside burns and glares, and the books inside are cool and crisp to the touch; especially on a day in January, when the wind is blowing, the ice is treacherous, and the books inside seem to gather together in colorful warmth. It’s hard to leave a bookstore any day of the year, though, because a bookstore is one of the few places where all the cantankerous, conflicting, alluring voices of the world co-exist in peace and order and the avid reader is as free as a person can possibly be, because she is free to choose among them.

From Forest Books bookstore in Japantown, San Francisco, CA

—————

799821D5-13EE-4183-9370-455E4BC0A28C

Hiệu sách
Jane Smiley
Võ Tấn Phát dịch

Dời bước khỏi một hiệu sách thật khó, đặc biệt là vào một ngày Tháng Tám, khi đường phố bên ngoài nóng cháy và chói chang, còn sách bên trong chạm đến là mát lạnh và mới cứng; đặc biệt là vào một ngày Tháng Giêng, khi gió lớn, và băng tuyết nguy hiểm, còn sách bên trong dường như tụ họp lại trong ấm nồng sắc màu. Thật ra khó mà rời khỏi hiệu sách bất cứ ngày nào trong năm, vì hiệu sách là một trong số ít những chỗ mà các giọng nói quyến rũ, mâu thuẫn nhau, công kích nhau của thế gian cùng tồn tại trong hoà bình và trật tự, và một độc giả khát sách sẽ được tự do tối đa, vì cô được tự do lựa chọn chúng.

Đọc được từ hiệu sách Forest Books ở khu phố Nhật, San Francisco, California.