Rock – Gustav Davidson

9BBF4A17-6F59-4D74-94FB-AC3BBF20EA32
Ansel Adam – Moon and Half Dome

Rock
Gustav Davidson

Rock is beauty. Anything firm and strong
Is song.

This beauty that has age
And is not old
The centuries unfold
Rather than assuage.

Man’s strife
Finds no mercy with God.

—————

Đá
Gustav Davidson
Võ Tấn Phát dịch

Đá là cái đẹp. Bất kỳ cái gì cứng và mạnh
Là bài ca.

Cái đẹp này từng trải
Và không già đi
Nhiều thế kỷ bóc lộ ra
Chứ không làm giảm bớt.

Xung đột của con người
Không được Thượng Đế đoái thương.

Source: https://www.poetryfoundation.org/poetrymagazine/browse?contentId=18604