Pebble — Zbigniew Herbert

Ansel Adams, Mt. Williamson from Manzanar, California
Ansel Adams, Mt. Williamson from Manzanar, California


Pebble

Zbigniew Herbert
Translated from Polish by Peter Dale Scott and Czeslaw Milosz

The pebble
is a perfect creature

equal to itself
mindful of its limits

filled exactly
with a pebbly meaning

with a scent that does not remind one of anything
does not frighten anything away does not arouse desire

its ardour and coldness
are just and full of dignity

I feel a heavy remorse
when I hold it in my hand
and its noble body
is permeated by false warmth

— Pebbles cannot be tamed
to the end they will look at us
with a calm and very clear eye

Source: https://www.uvm.edu/~sgutman/Herbert.html

Original in Polish

Bust of Zbigniew Herbert, Budapest
Bust of Zbigniew Herbert, Budapest

Kamyk
Zbigniew Herbert

kamyk jest stworzeniem
doskonałym

równy samemu sobie
pilnujący swych granic

wypełniony dokładnie
kamiennym sensem

o zapachu który niczego nie przypomina
niczego nie płoszy nie budzi pożądania

jego zapał i chłód
są słuszne i pełne godności

czuję ciężki wyrzut
kiedy go trzymam w dłoni
i ciało jego szlachetne
przenika fałszywe ciepło

— Kamyki nie dają się oswoić
do końca będą na nas patrzeć
okiem spokojnym bardzo jasnym

Source: http://paczemoj.blogspot.com/2010/09/pebble.html?m=1

Chiura Obata, Upper Lyell Fork, near Lyell Glacier in Yosemite
Chiura Obata, Upper Lyell Fork, near Lyell Glacier in Yosemite

Sỏi
Zbigniew Herbert
Võ Tấn Phát dịch (từ bản Anh ngữ do Peter Dale Scott và Czeslaw Milosz dịch từ tiếng Ba Lan)

Sỏi
là một tạo vật hoàn hảo

đong vừa vặn với chính mình
biết rõ những giới hạn của bản thân

chứa vừa đủ
một hồn sỏi

với cái mùi không gợi lên điều gì
không gây sợ hãi không khơi dậy dục vọng

nhiệt huyết và sự lạnh lùng của nó
công bằng và đầy phẩm giá

lòng tôi tràn đầy hối hận
khi tôi giữ nó trên tay
cơ thể cao quý của nó
bị cái ấm áp giả tạo thấm vào

— Sỏi không thể bị thuần hoá
cuối cùng chúng sẽ nhìn ta
bằng con mắt bình thản và tỉnh táo