Bio

Frog
Woodblock by Matsumoto Hoji

 

Ếch ngồi đáy giếng
Tranh khắc gỗ của Matsumoto Hoji.