Asagao (Morning Glory) – Matsunaga Teitoku

0B83B8CB-520B-4649-A740-B4113B6CB1EB
Morning Glories – woodblock by Hiroshige

The morning glory blooms but an hour
And yet it differs not at heart
From the great pine that lives for a thousand years.
— Teitoku (Matsunaga Teitoku – 1571-1654)

Triêu nhan chỉ nở một giờ
Mà tâm không khác thông già ngàn năm

松永 貞徳 Tùng Vĩnh Trinh Đức

Notes:

1. Portrait of the poet

410E6D95-CAB0-4C10-B6EF-68144298EAA4

https://collections.lacma.org/node/1015649

2. Some links about the poet

https://ja.wikipedia.org/wiki/松永貞徳

https://haikutopics.blogspot.com/2009/07/matsunaga-teitoku.html?m=1

https://kb.osu.edu/bitstream/handle/1811/47483/1/EAS_EMJ_Lineberger_2010.pdf

3. Woodblock by Utagawa Hiroshige

https://metmuseum.org/art/collection/search/36737