Bookstore

7B831921-25F1-49B3-BE80-B4DD52750644
Forest Books, Japantown, San Francisco

Bookstore
Jane Smiley

Leaving any bookstore is hard, especially on a day in August, when the street outside burns and glares, and the books inside are cool and crisp to the touch; especially on a day in January, when the wind is blowing, the ice is treacherous, and the books inside seem to gather together in colorful warmth. It’s hard to leave a bookstore any day of the year, though, because a bookstore is one of the few places where all the cantankerous, conflicting, alluring voices of the world co-exist in peace and order and the avid reader is as free as a person can possibly be, because she is free to choose among them.

From Forest Books bookstore in Japantown, San Francisco, CA

—————

799821D5-13EE-4183-9370-455E4BC0A28C

Hiệu sách
Jane Smiley
Võ Tấn Phát dịch

Dời bước khỏi một hiệu sách thật khó, đặc biệt là vào một ngày Tháng Tám, khi đường phố bên ngoài nóng cháy và chói chang, còn sách bên trong chạm đến là mát lạnh và mới cứng; đặc biệt là vào một ngày Tháng Giêng, khi gió lớn, và băng tuyết nguy hiểm, còn sách bên trong dường như tụ họp lại trong ấm nồng sắc màu. Thật ra khó mà rời khỏi hiệu sách bất cứ ngày nào trong năm, vì hiệu sách là một trong số ít những chỗ mà các giọng nói quyến rũ, mâu thuẫn nhau, công kích nhau của thế gian cùng tồn tại trong hoà bình và trật tự, và một độc giả khát sách sẽ được tự do tối đa, vì cô được tự do lựa chọn chúng.

Đọc được từ hiệu sách Forest Books ở khu phố Nhật, San Francisco, California.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s