The Wall Maxims of Karasu Maru Mitsuhiro

A5E29852-ECEF-4F81-B804-21AA4AA405D5
Karasu Maru Mitsuhiro (烏丸光広) (1579-1638) Japanese court noble and poet. Picture from Wikipedia

The Wall Maxims of Karasu Maru Mitsuhiro

If you keep calm and untroubled by anything in creation, making your friends of the flowers of springtime and the tints of autumn, and taking a drop of liquor when you feel inclined, you need not regard the world as such a bad place. Just sit down quietly and arrange a flower or two, burn a stick of good incense and sip a cup of fine tea, with some old books for company; and if a congenial friend does happen to drop in, you may find it very comforting to chat with him about all sorts of people from ancient times to the present day. Some say this kind of life is best achieved by retiring to the hills, but however far away you live you will find no peace of mind if you still harbour egoistic thoughts of honour and profit. So you may just as well live right in the middle of the city without changing your style or choosing any particular locality. Monk as monk, and layman as layman, the flowers are bright and the willow is green.

Whether you are enlightened or not,
If you regard the mind of all things as the same,
Things are quite well as they are.

Karasu Maru Mitsuhiro (烏丸光広/廣) (1579-1638) Japanese court noble and poet.

Châm ngôn trên vách của Karasu Maru Mitsuhiro
Võ Tấn Phát dịch

Nếu ta giữ lòng bình an và không bị khuấy động bởi bất kỳ xáo trộn nào, làm bạn với hoa cỏ vào mùa xuân và với sắc màu vào mùa thu, và uống một hớp khi thèm rượu, ta sẽ không thấy thế gian này quá tệ. Hãy ngồi xuống lặng yên và cắm một vài đóa hoa, đốt thanh trầm thơm và nhấp bát trà ngon, cùng vài cuốn sách cổ làm bầu bạn; và nếu một bằng hữu tương đắc tình cờ ghé qua, ta bỗng thoải mái hàn huyên về những người từ muôn năm cũ tới tận hôm nay. Có kẻ nói lối sống này chỉ đạt được khi ẩn cư nơi núi rừng, nhưng dù có sống xa xôi cách trở thế nào ta sẽ không tìm được an lạc nếu vẫn cứ vị kỷ suy tính chuyện danh lợi. Vậy thì ta cứ ở ngay giữa nơi phố thị mà không cần phải thay đổi cách sống hay chọn nơi trú cư. Tăng cứ là tăng, và tục cứ là tục, hoa vẫn cứ thắm và liễu vẫn cứ xanh.

Dù tỉnh thức hay chưa,
Coi vạn pháp như nhất
Đời thường tự an vui.

Karasu Maru Mitsuhiro (烏丸光広/廣) – Ô Hoàn Quang Quảng (1579-1638): đại thần và thi sĩ Nhật.

02942253-564A-4F54-A1C3-8B695D721D9E
Source: A. L. Sadler, Cha-no-yu, The Japanese Tea Ceremony

2 thoughts on “The Wall Maxims of Karasu Maru Mitsuhiro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s