Warbler

B355E196-BE86-4C6A-9D90-558F3E7925FB

Early spring! Getting up early and walking in the garden, we could hear the sound of some small greenish bird, as small as a sparrow. It is a warbler, often heard than seen. This morning while hiking Piestewa Peak we saw one jumping around on rocky cliffs.

In Japan warbler (uguisu 鴬) is often associated with plum blossoms (ume 梅) as a symbol of early spring in poetry, ink paintings, and woodblock prints.

RISDM 34-198
Bush Warbler and Plum (Ume ni uguisu)
Utagawa Hiroshige

鴬(うぐいす)の谷より出づる声なくは
春来ることを誰か知らまし

uguisu no
tani yori izuru
koe naku wa
haru kuru koto o
tare ka shiramashi

If not for the call
of the bush warbler coming
out of the valley,
who then would be aware of
the arrival of springtime?

Ōe no Chisato (大江千里)

—————

Chớm xuân! Thức dậy sớm bước ra vườn nghe tiếng hót của con chim hơi xanh, nhỏ như chim sẻ. Chim chích (hay chim oanh) thường nghe tiếng mà ít thấy hình. Sáng nay leo núi Piestewa Peak gặp một con nhảy nhót quanh vách đá.

Ở Nhật giống chim oanh thường đi với hoa mai (mơ) như biểu tượng của chớm xuân trong thi ca, tranh thủy mặc, và tranh khắc gỗ.

Nếu không có tiếng hót
của chim oanh
từ thung lũng,
ai biết
xuân đang đến?

Ōe no Chisato (大江千里 – Đại Giang Thiên Lí)

Notes:

1. Woodblock print source:
https://risdmuseum.org/art_design/objects/3928_bush_warbler_and_plum_ume_ni_uguisu

2. Poem source:
https://worldkigo2005.blogspot.com/2006/02/nightingale-uguisu.html?m=1

3. Kanji words — Các chữ Hán trong bài thơ:
鴬 or 鶯: oanh
谷: cốc — lũng, thung lũng
出: xuất
声: thanh
春: xuân
来: lai
誰: thuỳ
知: tri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s