The First Principle

Manpuku-ji Gate
Manpuku-ji Gate “The First Principle”


The First Principle

When one goes to Obaku temple in Kyoto he sees carved over the gate the words “The First Principle.” The letters are unusually large, and those who appreciate calligraphy always admire them as being a masterpiece. They were drawn by Kosen two hundred years ago.

When the master drew them he did so on paper, from which workmen made the larger carving in wood. As Kosen sketched the letters a bold pupil was with him who had made several gallons of ink for the calligraphy and who never failed to criticize his master’s work.

“That is not good,” he told Kosen after the first effort.

“How is that one?”

“Poor. Worse than before,” pronounced the pupil.

Kosen patiently wrote one sheet after another until eighty-four First Principles had been accumulated, still without the approval of the pupil.

Then, when the young man stepped outside for a few moments, Kosen thought: “Now is my chance to escape his keen eye,” and he wrote hurridly, with a mind free from disctraction. “The First Principle.”

“A masterpiece,” pronounced the pupil.

Kosen Shoton, Calligraphy “Ishi”, Sotheby’s
Kosen Shoton, Calligraphy “Ishi”, Sotheby’s

Zen Master Muju, Shaseki-shu (Collection of Stone and Sand)

Source: http://www.buddhism.org/collection-of-stone-and-sand/

Note:

Ōbaku-san Manpuku-ji (黄檗山萬福寺, Manpuku Temple on Mt. Ōbaku)

Kosen Shoton (高泉性敦) (1633-1695)

Manpuku-ji Gate “The First Principle”
Manpuku-ji Gate “The First Principle”


Đệ Nhất Đế

Đỗ Đình Đồng dịch

Khi một người bước chân đến đền Obaku ở Kyoto, nhìn thấy trên cổng đền bằng gỗ có chạm mấy chữ Đệ Nhất Đế. Chữ chạm to lớn lạ thường, và những ai thích chữ đẹp đều luôn luôn chiêm ngưỡng như là một kiệt tác. Những chữ này do Kosen vẽ hai trăm năm về trước.

Kosen vẽ trên giấy và người thợ chạm theo đó mà chạm lớn hơn vào gỗ.

Trong lúc Kosen phát họa trên giấy, một chú đệ tử nhỏ can đảm của Kosen đã mài mực cho Kosen đến mấy bình để viết cho đẹp mới thôi, và chú luôn luôn phê bình tác phẩm của thầy chú. Chú nói với Kosen sau lần cố gắng thứ nhất của ông:

– Cái đó không đẹp.

– Cái này thế nào? Kosen hỏi. Chú đáp:

– Tệ. Xấu hơn cái trước.

Kosen kiên nhẫn viết từ tấm này đến tấm khác đến tám mươi bốn tấm. Đệ Nhất Đế chồng chất lên nhau thành đống, vẫn không thấy chú học trò mình đồng ý.

Rồi chú bé bước ra ngoài. Kosen nghĩ:

– Bây giờ là lúc ta tránh được con mắt sắc bén của nó, và Kosen viết nhanh với cái tâm không lo lắng:

– Đệ Nhất Đế.

Chú bé bước vào reo lên:

– Một kiệt tác.

Thiền sư Vô Trú, Góp nhặt cát đá

Nguồn: http://www.daibi.vn/2011/11/gop-nhat-cat-da/

Ghi chú:

Ōbaku-san Manpuku-ji (黄檗山萬福寺) Hoàng Bách Sơn Vạn Phúc Tự – Chùa Vạn Phúc ở núi Hoàng Bách

Kosen Shoton (高泉性敦) (1633-1695) Cao Tuyền Tính Đôn

2 thoughts on “The First Principle

  1. In the Bible the 1st Principle is Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. The 2nd Principle is love your family and neighbors as you love yourself.
    What does your first principle mean?

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s