At Blackwater Pond – Mary Oliver

Little Pond, by Hagiwara Hideo, woodblock print
Little Pond, by Hagiwara Hideo, woodblock print


At Blackwater Pond

Mary Oliver

At Blackwater Pond the tossed waters have settled
after a night of rain.
I dip my cupped hands. I drink
a long time. It tastes
like stone, leaves, fire. It falls cold
into my body, waking the bones. I hear them
deep inside me, whispering
oh what is that beautiful thing
that just happened?

Blackwater Pond
https://www.bedlamfarm.com/2009/07/19/blackwater-pond-what-beautiful-thing-just-happened/

Art: Little Pond, by Hagiwara Hideo, woodblock print
https://collections.mfa.org/objects/524279

Ở Ao Nước Đen
Mary Oliver
Võ Tấn Phát dịch

Ở Ao Nước Đen nước bị quăng quật giờ đã lắng đọng
sau một đêm mưa.
Tôi khum tay vọc xuống nước. Tôi uống
thật lâu. Nước có vị
của đá, lá, và lửa. Nó chở cái lạnh
vào cơ thể tôi, đánh thức xương tủy. Tôi nghe chúng
sâu thẳm trong tôi, thì thầm
ôi điều tuyệt diệu gì
vừa xảy ra vậy?


Ao Nước Đen (Hắc Thuỷ Trì)
https://www.bedlamfarm.com/2009/07/19/blackwater-pond-what-beautiful-thing-just-happened/

Tranh: Cái Ao Nhỏ, tranh khắc gỗ của Hagiwara Hideo
https://collections.mfa.org/objects/524279

One thought on “At Blackwater Pond – Mary Oliver

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s