On Rock, from Siddhartha – Herman Hesse

09838798-E100-405B-AE92-5CAEDFD411E3
Daruma Facing a Cave Wall, by Nakahara Nantenbo


On Rock, from Siddhartha

Herman Hesse
Translator: Gunther Olesch, Anke Dreher, Amy Coulter, Stefan Langer and Semyon Chaichenets

“… When you throw a rock into the water, it will speed on the fastest course to the bottom of the water. This is how it is when Siddhartha has a goal, a resolution. Siddhartha does nothing, he waits, he thinks, he fasts, but he passes through the things of the world like a rock through water, without doing anything, without stirring; he is drawn, he lets himself fall. His goal attracts him, because he doesn’t let anything enter his soul which might oppose the goal. This is what Siddhartha has learned among the Samanas. This is what fools call magic and of which they think it would be effected by means of the daemons. Nothing is effected by daemons, there are no daemons. Everyone can perform magic, everyone can reach his goals, if he is able to think, if he is able to wait, if he is able to fast.”

Source: https://www.gutenberg.org/files/2500/2500-h/2500-h.htm


Painting: Daruma Facing a Cave Wall while Meditating, by Nakahara Nantenbo (1839–1925). Japan, 1916, hanging scroll, ink on paper.

Source: https://collections.lacma.org/node/189997

Nakahara Nantenbo: http://kc-shotokan.com/Essays/nantenbo.htm


Đá, trích Siddhartha
Herman Hesse
Phùng Khánh và Phùng Thăng dịch

“… khi nàng ném một viên đá trong nước, nó tìm con đường nhanh nhất để rơi xuống đáy. Cũng thế, khi Tất Đạt có một mục đích. Nó không làm gì cả: nó chờ đợi, suy tư và nhịn đói; và khi làm những công việc thế tục nó cũng giống như hòn đá rơi trong nước, nó không làm gì, không khuấy động gì, mà tự để mình rơi. Tất Đạt bị lôi cuốn bởi mục đích của chính mình, vì nó không cho phép một điều gì chống lại mục đích đó len vào trong trí óc. Đó là điều mà Tất Đạt đã học từ các vị Sa Môn. Đó là điều mà những kẻ phàm phu cho là phép lạ và do quỉ thần sai khiến. Không có gì do quỉ thần cả, và cũng không có quỉ thần. Mọi người đều có thể thực hiện phép màu, mọi người đều có thể đạt đến mục đích nếu họ biết suy tư, chờ đợi và nhịn đói.”

Nguồn: https://phapthihoi.org/kinh/Ebooks/Sach-Noi/Quoc-Te/Cau-Chuyen-Dong-Song-Hermann-Hesse-Phung-Khanh-Phung-Thang-Dich.pdf


Tranh: Đạt Ma Diện Bích, của họa sĩ Nakahara Nantenbo (1839–1925). Nhật Bản, 1916, tranh thủy mặc.

Nguồn: https://collections.lacma.org/node/189997

Nakahara Nantenbo: http://kc-shotokan.com/Essays/nantenbo.htm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s