Pushing Through – Rilke

6ECD330C-4FE8-4A95-B431-E605FE5B7FE6
Atlas Slave by Michelangelo

Pushing Through
Rainer Maria Rilke
(Translated by Robert Bly)

It’s possible I am pushing through solid rock
in flintlike layers, as the ore lies, alone;
I am such a long way in I see no way through,
and no space: everything is close to my face,
and everything close to my face is stone.
I don’t have much knowledge yet in grief
so this massive darkness makes me small.
You be the master: make yourself fierce, break in:
then your great transforming will happen to me,
and my great grief cry will happen to you.

Source: https://slowmuse.wordpress.com/2007/05/01/rilke-pushing-through/

Xuyên qua
Rainer Maria Rilke
Võ Tấn Phát dịch từ bản dịch Anh ngữ của Robert Bly

Dịch nghĩa:

Có thể tôi đang đi xuyên qua khối đá
trong những tầng đá cứng, như quặng nằm, cô độc;
Tôi đã đi vào quá xa nên không thấy đường ra,
và không còn chỗ trống: mọi thứ đều sát mặt tôi,
và mọi thứ sát mặt tôi là đá.
Tôi chưa biết nhiều sầu bi,
vì thế sự tối đen khủng khiếp này khiến tôi nhỏ lại.
Người là vị chúa tể: hãy chứng tỏ quyền uy mạnh mẽ, hãy vụt vào đây:
để sự chuyển hoá vĩ đại của người sẽ xảy ra trong tôi,
và tiếng gào khóc đau đớn khủng khiếp của tôi sẽ xảy ra cho người.

Dịch thơ:

Có lẽ tôi xuyên qua
những tầng lớp đá cứng
như quặng nằm quạnh hiu;
Vì tôi vào quá sâu
nên đường ra không thấy,
không chỗ trống xung quanh,
sát mặt tôi là đá.
Tôi chưa biết nhiều sầu bi,
bóng tối làm tôi nhỏ bé.
Người ơi vị chúa tể:
hãy chứng tỏ quyền uy,
hãy vụt vào chốn này:
để quyền năng của người xuyên qua tôi
và sầu bi của tôi thấu qua người.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s