No Water, No Moon

8875ED25-3D84-44A7-8ACF-8E9C1877A4AE
Lady Chiyono, woodblock print by Yoshitoshi

No Water, No Moon

When the nun Chiyono studied Zen under Bukko of Engaku she was unable to attain the fruits of meditation for a long time.

At last one moonlit night she was carrying water in an old pail bound with bamboo. The bamboo broke and the bottom fell out of the pail, and at that moment Chiyono was set free!

In commemoration, she wrote a poem:

In this way and that I tried to save the old pail
Since the bamboo strip was weakening and about to break
Until at last the bottom fell out.
No more water in the pail!
No more moon in the water

From Shaseki-shu (Collection of Stone and Sand), by the Japanese Zen teacher Muju (the “non-dweller”)

Source: http://www.ashidakim.com/zenkoans/29nowaternomoon.html

More about this fascinating account:

https://www.dailyzen.com/journal/the-enlightenment-of-chiyono

https://www.dailyzen.com/journal/the-awakening-of-mugai-nyodai-part-2

Không Nước , Không Trăng

Ni cô Chiyono theo học theo học Thiền với Bukko của Engaku trong một thời gian dài , nhưng Chiyono không thể đạt được kết quả .

Sau cùng , một đêm trăng sáng , Chiyono gánh nước , một cái sô cũ có bao đan tre nan bọc bên ngoài . Bao tre hỏng , đáy sô rơi , và ngay giây phút đó , Chiyono giác ngộ !
Ðể kỷ niệm, Chiyono viết một bài thơ :

Bằng cách này ta đã cố gắng cứu chiếc sô cũ
Bởi vì bao nan đã yếu và gần hỏng
Cho đến lúc cuối cùng đáy vỡ rơi xuống.
Không còn nước trong sô!
Không còn trăng trong nước!

(Bản dịch của Đỗ Đình Đồng)

Góp Nhặt Cát Đá (Sa Thạch Tập) của thiền sư Nhật Bản Vô Trú, Đỗ Đình Đồng dịch

Nguồn: http://www.nhanmonquan.net/vbulletin/node/1968

Đọc thêm về sự kiện đáng ghi nhớ này:
https://uyennguyen.net/2019/12/14/anne-dutton-nguyen-giac-viet-dich-khi-thien-ni-chiyono-chung-ngo/

—————

Mugai Nyodai (無外如大, 1223-1298) was the first female Zen Master in Japan

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mugai_Nyodai

https://terebess.hu/zen/mesterek/mugai.html

Mugai Nyodai (Vô Ngoại Như Đại, 1223-1298) là vị nữ thiền sư đầu tiên của Nhật Bản

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s