Announcing an Illness – Man Giac

BAF41D0E-866C-42E4-9AA8-55A4F0868388
Jim Greaves’s collection, “Matriarch (Old Plum Tree),” Merced River

Announcing an Illness
Man Giac
Translated by Chris Galvin

Spring goes, a hundred flowers fall
Spring comes, a hundred flowers smile
Before the eyes, life passes by
On my head, age has settled
Don’t think when spring ends, all the flowers fall
Last night in the courtyard, an apricot blossomed

Source: https://chrisgalvinwriter.wordpress.com/2012/06/12/a-poem-of-farewell/

—————

告疾示眾
滿覺

春去百花落,
春到百花開。
事逐眼前過,
老從頭上來。
莫謂春殘花落盡,
庭前昨夜一枝梅。

Phiên âm Hán-Việt

Cáo tật thị chúng
Mãn Giác

Xuân khứ bách hoa lạc,
Xuân đáo bách hoa khai.
Sự trục nhãn tiền quá,
Lão tùng đầu thượng lai.
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận,
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.

Cáo Tật Thị Chúng
(Có bệnh bảo mọi người)

Mãn Giác
Ngô Tất Tố dịch

Xuân qua, trăm hoa rụng
Xuân tới, trăm hoa cười
Trước mắt việc đi mãi
Trên đầu già đến rồi
Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua, sân trước một cành mai.

Nguồn: https://www.thivien.net/Mãn-Giác-thiền-sư/Cáo-tật-thị-chúng/poem-6bWbNmO7lol7pdNguEXQvQ

—————

Mãn Giác (滿覺, 1052-1096): Vietnamese Zen master

Suiseki named “Matriarch (Old Plum Tree)” found in Merced River (California) by Steve Yong, in Jim Greaves’ collection

Source: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:The_Matriarch_(Old_Plum_Tree)_suiseki,_October_10,_2008.jpg&mobileaction=toggle_view_desktop

Mãn Giác (1052-1096) thiền sư Việt Nam thời Lý

Viên thủy thạch tên “Lão Mai”, Steve Yong tìm được ở sông Merced (California), hiện thuộc bộ sưu tập của Jim Greaves

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s