Tai Lake Rocks – Bai Juyi

f7481857-90f2-489b-bad3-aca6733a5a23
Ink painting by Lan Yin (藍瑛, 1585–1664)

Tai Lake Rocks
Bai Juyi/Po Chu-i

Emerald green mists and several autumn colors
Large waves left ten thousand ancient marks
Scraped and whittled to produce flat shards of green jade
If sliced into pieces, they become like the offspring of bluish-green clouds.
Wind erosion leads to their holes and crags
Moss penetrates or covers to guard their openings
Specific younger versions off several mountain peaks
Are like the grandchildren of Mt. Hua.

—————

太 湖 石
白居易

烟 翠 三 秋 色
波 涛 万 古 痕。
削 成 青 玉 片
截 断 碧 云 根。
风 气 通 岩 穴
苔 文 护 洞 门。
三 峰 具 体 小
应 是 华 山 孙。

Tai Hu Shi
Bai Juyi

Yan cui san qiu se
Bo tao wan gu hen
Xue cheng qing yu pian
Jie duan bi yun gen.
Feng qi tong yan xue
Tai wen hu dong men
San feng ju ti xiao
Ying shi hua shan sun.

Source: http://www.learnancientchinesepoetry.org/2017/02/24/bai-juyi-tai-lake-rocks/

—————
Phiên âm Hán-Việt

Thái Hồ thạch
Bạch Cư Dị

Yên thúy tam thu sắc
Ba đào vạn cổ ngân.
Tước thành thanh ngọc phiến
Tài đoạn bích vân căn.
Phong khí thông nham huyệt
Đài văn hộ động môn.
Tam phong cụ thể tiểu
Ưng thị Hoa Sơn tôn.

Dịch thơ

Đá Thái Hồ
Bạch Cư Dị
Lý Lược Tam dịch

Khói biếc nhuộm màu thu
Dấu cổ hẳn sóng xao.
Cắt ngọn rìa mấy biếc
Khéo tay mảnh ngọc trau.
Gió lùa thông kẽ đá
Đường rêu vệt cửa hay.
Ngọn Tam phong quả nhỏ
Đáng là cháu Hoa Sơn.

Nguồn: http://tapchicovat.vn/tin-tuc/chi-tiet/id/132/nguoi-trung-quoc-choi-da-ngoc-thach-tu-bao-gio

—————

Ink painting by Lan Ying (藍瑛, 1585–1664.)

Tranh thủy mặc của họa sĩ Lam Anh thời Minh (1585–1664).

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/39713

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s