Sui-seki (水石) – Richard Ota

Sui-seki
Richard Ota

According to the dictionaries a stone is a “piece of rock” and a rock is any “solid mineral matter”. To a Sui-seki enthusiast a stone is more than that, considerably more.

No one really knows when the cult of sui-seki began, however the first written records appeared some 600 years ago. It has been said in Japan that the full appreciation of Sui-seki can be acquired only after one has cultivated and acquired reverence and appreciation for ancient writings, objects d-arte, paintings and bonsai, but even if true, anyone with a love of beauty can admire Sui-seki. Like bonsai, Sui-seki fall into several definite styles of classifications. For example, there is the 
to-yama-ishi or “Distant Mountain View stone”, the shima-gata-ishi or “Island Shaped Stone”, the sugata-ishi or “Figure” stone, which may be in the shape of clouds, or birds, or various animals. There are eight classic styles.

How or where a Sui-seki stone is displayed of no matter, so long as it is in a
natural manner. An Island Stone should sit in its mounting so that it is viewed as an island and a kikka- seki so that its chrysanthemum blossom shows to its best advantage. Never however, color, or carve, or alter the natural shape, nor put two or more stones together to look like one. A Sui-seki stone is of Nature’s creation, not a piece of sculpture.

It is written in an ancient book that “stone is close to Zen”. If this observation seems a bit esoteric consider the following: No two stones are alike. The impressions a person receives from a stone are singular, to him and for him alone. And while the beauty of a flower is a fleeting thing, a stone is forever.

This importance of the more permanent over the transient is why Japanese gardens display flowers at a minimum and stress rocks and sand and evergreens. The famous stone garden, Ryoan-ji, in Kyoto is a perfect example of the fore-going, just rocks and sand and yet, each observer receives a different emotional experience, a different impression when he sees it and, perhaps, a distinctly different one when he sees it again, or at another hour of the day.

Probably the most important factor, aside from a stone’s intrinsic beauty is the sense of immortality its permanence conveys. Changeable in its effect, yet unchangeable in essence. The same stone under a hot sun is a different stone in the moonlight, or wet with rain. And to repeat, what you see in this stone is not what I see. This is the fascination of Sui-seki. This is its curious beauty. And lastly, a Sui-seki stone should evoke memories of the day you found it, the difficulty of the search, the heat, or the cold, even the mood that possessed you at the time.

Search for a Sui-seki stone sometime. They’re not everywhere. But when you find one, look closely, you may see that it can be a great deal more than just a chunk of “solid mineral matter”.

Source: http://www.aisekikai.com/resources/june+newsletter+09.pdf

Thủy Thạch
Richard Ota
Võ Tấn Phát dịch

Bản dịch đã đăng ở Tiền Vệ https://www.tienve.org/home/literature/viewLiterature.do?action=viewArtwork&artworkId=9981

Theo từ điển thì một hòn đá chỉ là một hòn đá, bất kỳ “mảnh khoáng vật ở thể rắn”. Đối với một người mê thuỷ thạch thì một hòn đá còn hơn thế, hơn rất nhiều.

Không ai thực sự biết được môn phái thuỷ thạch ra đời khi nào, nhưng những ghi chép đầu tiên xuất hiện khoảng 600 năm trước. Ở Nhật bản người ta cho rằng một người chỉ thấu hết cái đẹp của thuỷ thạch khi nào y trau dồi, thực lòng sùng mộ, và cảm nhận được thư pháp cổ nhân, tác phẩm mỹ thuật, tranh và cây cảnh. Nhưng cho dù thực sự như thế, bất kỳ người nào yêu cái đẹp cũng có thể thưởng thức thuỷ thạch. Cũng như cây cảnh, thuỷ thạch được phân ra nhiều loại. Thí dụ như, to-yama-ishi (遠山石) hay “Viễn Sơn Thạch”, shima-gata-ishi (島形石) hay “Đảo Hình Thạch”, sugata-ishi (姿石) hay “Tư Thạch”, đá có hình mây, chim, hay thú vật. Có tám dáng thuỷ thạch cổ điển.

Một hòn thuỷ thạch được sắp đặt như thế nào và ở đâu thì không quan trọng, miễn là nó trông tự nhiên. Một Đảo Thạch nên đặt sao cho giống một hòn đảo, và một kikka-seki (菊花石 – “Cúc Hoa Thạch”) sao cho đoá hoa cúc khoe phía đẹp nhất ra. Tuy vậy không bao giờ sơn phết, đục đẽo, hay làm đổi thay hình dáng tự nhiên, hay gộp vài viên đá với nhau giả làm một. Một viên thuỷ thạch là một sản phẩm của tự nhiên, không phải là một tác phẩm điêu khắc.

Một cuốn cổ thư viết rằng “đá gần với Thiền”. Nếu nhận xét này có vẻ hơi bí ẩn thì hãy suy xét điều này: không có hai hòn đá nào giống nhau. Ấn tượng một người nhận được từ một hòn đá là độc nhất, chỉ từ y và cho y mà thôi. Và trong khi vẻ đẹp của một đoá hoa là thoáng qua, một hòn đá là vĩnh cửu.

Sự đặt nặng cái thường hằng hơn cái phù du là lý do vườn Nhật trồng hoa ở mức tối thiểu và nhấn mạnh vào đá và cây thường xanh. Vườn đá nổi tiếng, Ryōan-ji (龍安寺 – “Long An Tự”) ở Kyoto là một ví dụ hoàn hảo nhất, chỉ với đá và cát và tuy thế, mỗi người nhận được một kinh nghiệm cảm xúc khác nhau, một ấn tượng khác nhau khi y ngắm khu vườn và, có thể, sẽ khác nữa khi y ngắm nó lần nữa, hay vào lúc khác trong ngày.

Có lẽ yếu tố quan trọng nhất, bên cạnh vẻ đẹp tự thân của hòn đá là cái cảm giác bất tử truyền lại từ sự vĩnh hằng của nó. Ảnh hưởng thì thay đổi, còn bản chất thì không hề. Cùng hòn đá đó ở dưới ánh mặt trời nóng bỏng khác với hòn đá dưới ánh trăng, hay đẫm ướt dưới mưa. Và hãy nhắc lại, cái bạn nhìn thấy trong hòn đá này không phải là cái tôi thấy. Đó là sự mê hoặc của thuỷ thạch. Đó là vẻ đẹp kỳ diệu của nó. Và cuối cùng, một viên thuỷ thạch sẽ gợi lại ký ức cái ngày bạn tìm ra nó, sự khó khăn của cuộc tìm kiếm, tiết trời nóng lạnh, thậm chí tâm trạng lúc đó của bạn.

Hãy đi tìm một hòn thuỷ thạch. Không phải chỗ nào cũng tìm được đâu. Nhưng khi tìm thấy nó, hãy nhìn kỹ, bạn có thể thấy rất nhiều, chứ không phải chỉ là một “mảnh khoáng vật ở thể rắn”.

—————-
Nguồn: http://www.aisekikai.com/resources/june+newsletter+09.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s