Suiseki Philosophy – Hideko Metaxas

6B9CDCFC-51FE-4A90-B188-0DCFC3FB9C95
Suiseki in Hideko’s collection, photo by Sam Edge

Suiseki Philosophy
Hideko Metaxas

A stone by itself is just a stone. It may possess an excellent landscape or scenery, but a stone must be first cleaned, aged, and properly placed in an appropriate suiban with suitable sand, or placed in an appropriate daiza to be classified as a suiseki. An immortal stone, hard and cold, has a life with spirit and feeling. Especially when it is a suiseki. It speaks to you, it comforts you, and it listens to you. It also helps one to introspect and accept life.

The late Mr. Keiseki Hirotsu (our sensei) often used to tell us in his lectures, “Suiseki equals Zen”. I never fully understood what he meant then. He used to say true suiseki admirers were the people who understood Zen Buddhism, but for some mysterious reason, became attracted to stones and eventually finding a peaceful world of stillness, nothingness, and tranquility in solitude, which is the world of Zen Buddhism.

My concept of suiseki is contemplation. Suiseki has a magical power to eliminate all nonessential desires, greed, emotions, etc. In contemplation through suiseki, there is nothing between oneself and nature. There is nobody between oneself and almighty god, the creator of the universe. Suiseki is magnanimous and patient. Suiseki allows individuals to find one’s own spiritual sanctuary in their own space.

From: Golden Statements, November/December 2001
Source: http://felixrivera-suiseki.com/galleries/hideko.html

Minh triết của thủy thạch
Hideko Metaxas
Võ Tấn Phát dịch

Một hòn đá tự thân chỉ là một hòn đá. Nó có thể mang hình dáng một phong cảnh tuyệt hảo, nhưng trước tiên nó phải được rửa sạch, nuôi dưỡng, và được đặt vào trong thủy bồn vừa cỡ với loại cát thích hợp, hoặc để lên cái đai-za vừa vặn, thì mới thành thủy thạch. Một hòn đá – bất tử, cứng và lạnh – có một đời sống mang linh hồn và cảm xúc riêng. Nhất là khi nó là thủy thạch. Nó trò chuyện, xoa dịu, và lắng nghe ta. Nó cũng giúp ta tự vấn và chấp nhận cuộc đời.

Người thầy quá cố của chúng tôi, Keiseki Hirotsu, trong những bài giảng cho chúng tôi thường nói rằng “thủy thạch tức là Thiền”. Hồi đó tôi không hiểu nghĩa câu nói này của ông. Ông thường nói rằng một người yêu thủy thạch là một người thấu hiểu Phật Giáo Thiền Tông, nhưng vì một lý do bí ẩn nào đó, bị đá hút hồn rồi cuối cùng tìm thấy một thế giới bình an của thinh lặng, của cái không, của niềm an lạc trong cô tịch, vốn là thế giới của Phật Giáo Thiền Tông.

Quan niệm của tôi về thủy thạch là suy ngẫm. Thủy thạch có năng lực thần bí giúp loại bỏ những ham muốn, tham lam, cảm xúc không cần thiết. Khi suy ngẫm về thủy thạch, không có gì ngăn cách giữa ta và thế giới. Không còn ai xen giữa ta và đấng thượng đế toàn năng, đấng sáng tạo thế giới. Thủy thạch rộng lượng và kiên nhẫn. Thủy thạch cho phép mỗi cá nhân tìm ra ngôi đền thờ tinh thần trong không gian riêng của mình.

Photo source: https://samedge.wordpress.com/2010/10/30/gsbf-suiseki-panel-discussion/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s